Hur Vitelli tänker

Behovet av beslutsstöd, uppföljning och rapportering är stort i alla organisationer. Parallellt med att processorienteringen effektiviserat verksamheterna så har behoven förändrats. Den ekonomiska och traditionella rapporteringen har kompletterats med verksamhetsuppföljning. Planeringshorisonten har blivit kortare och beslutsunderlagens ”bäst-före-datum” likaså. Uppföljning och rapportering är alltså mer omfattande och under starkare tidspress än tidigare. Detta skapar behov för stabila och smarta IT-lösningar.

I många organisationer finns i stort sett lika många varianter på uppföljning och rapportering som det finns organisatoriska enheter. Men en lösning med olika Excelark i organisationen löser inte organisationens totala och sammanlagda uppföljnings- och rapporteringsbehov. Beslutsstöd måste på plats som är rationella, homogena och pålitliga.

Ett antal lösningar har lanserats under senare år för att adressera utmaningen med att få till en ändamålsenlig uppföljning och rapportering. Vitelli har valt att primärt arbeta med en av dem: SAP BPC.

Avslutningsvis; kärt barn har många namn. Många begrepp används för att beskriva området som Vitelli arbetar inom. Perfomance Management, Business Intelligence, Enterprise Performance Management, etc. Vitelli har valt det enkla språket: Vi arbetar med beslutsstöd, uppföljning och rapportering.